Lịch tiêm phòng vaccine cho gà đông tảo

Lịch tiêm phòng vaccine cho gà đông tảo

  • Gà 1 ngày tuổi: Tiêm vắc - xin Marex
  • Gà 3 ngày tuổi: Nhỏ Lasota lần 1
  • Gà 8 - 10 ngày tuổi: Nhỏ vac - xin Gumboro
  • Gà 12 - 15 ngày tuổi: Nhỏ lại Lasota lần 2
  • Gà từ 15 - 20 ngày tuổi: Nhỏ vac - xin phòng hen và viêm phế quả
  • Gà 60 ngày tuổi: Tiêm phòng Newcastle (lần 1)
  • Gà 70 ngày tuổi: Tiêm phòng Tụ huyết trùng (lần 1)
  • Gà 80 ngày tuổi: Tiêm phòng thương hàn
  • Gà 90 ngày tuổi: Tiêm phòng tả
  • Gà từ 90 - 150 ngày tuổi: Tiêm phòng cúm H5N1
Khi gà được 5 - 6 tháng tuổi lần lượt tiêm nhắc lại các loại vac-xin: Newcastle, tụ huyết trùng, thương hàn, dịch tả (mỗi mũi tiêm cách nhau 1 tuần).

0 Nhận xét