Mô hình nhân giống Gà Đông Tảo

Xây dựng và quản lý đàn gà sinh sản dựa trên nguyên tắc ghép đổi giao phối luân phiên khép kín là phương thức đỏ, ghép đôi giao phối gà trống giữa các gia đình gà sao cho mối quan hệ của đời con không giao phối cùng huyết thống với bố mẹ hoặc anh chị em. 

Ví dụ: trống của gia đình 1 ghép với mái gia đình 2, trống của gia đình 2 ghép với mái gia đình 3,...Gà con sinh ra từ các gia đình này được nuôi riêng để đảm bảo các con con và các anh chị em của nó không giao phối lẫn nhau hay với đàn gà bố mẹ.

Quy mô gia đình gà gồm 1 trong 4 - 5 mái, hoặc 2 trống 8 - 10 mái, không nên ghép nhiều trong cùng một gia đình gà dễ có hiện tượng gà trống đánh nhau do tranh giành mái. Phương pháp ghép đôi giao phối các gia đình gà với các quy mô 20 gia đình gà bố mẹ được trình bày như dưới đây:

Gia đình gà của thế hệ ban đầu (thế hệ xuất phát - P) đánh số thứ tự gia đình gà từ 1 - 20. Gà con của từng gia đình gà khi nở ra được đeo vòng số ghi chép thông tin lý lịch theo gia đình gà đó. Khi ghép gia đình sinh sản ở thế hệ thứ nhất, ghép trống mái theo quy tắc gà trống là con của gia đình thứ nhất với gà mái là con của gia đình thứ hai và ký hiệu gia đình mới là 1/2 (số 1 là con trống của gia đình thứ nhất, số 2 là con mái của gia đình thứ 2). 

Đến gia đình thứ 2, ghép con trống của gia đình thứ hai với con mái của gia đình thứ ba và ký hiệu gia đình mới là 2/3 (số 2 là gà trống của gia đình thứ hai, số 3 là gà mái của gia đình thứ 3)...Cứ tiếp tục theo trình tự như vậy cho đến gia đình thứ 20/1.

Sang thế hệ thứ hai, ta lấy gà trống của gia đình này ghép với mái của gia đình khác cách đó 2 gia đình, thế hệ thứ ba cách 3 gia đình.

Sơ đồ ghép gia đình để tránh đông huyết của 20 gia đình trong thế hệ được trình bày trong hình 8.

Tiếp tục làm như vậy đến 10 thế hệ thì hệ số cận huyết sẽ rất thấp và không ảnh hưởng đến chất lượng đời con. Và sau 10 thế hệ thì lại bắt đầu từ đầu (thế hệ xuất phát).

Đối với các nông hộ có quy mô chăn nuôi nhỏ, cần kết hợp với các hộ khác để tiến hành đổi trống ghép phôi luân phiên. Trong đó, tổng số gia đình gà giữa các hộ phải đạt 20 gia đình gà trở lên vì khi số gia đình ít, mức độ cận huyết sẽ cao và dẫn đến hiện tượng suy thoái cận huyết làm giảm năng suất chăn nuôi.

Hình 8. Sơ đồ ghép 20 gia đình gà tránh đồng huyết

Thế hệ

xuất phát

1

2

3

18

19

20

Thế hệ

thứ 1

1/2

2/3

3/4

18/19

19/20

20/1

Thế hệ

thứ 2

(1/2)/(3/4)

(2/3)/( 3/4)

(3/4)/(5/6)

(18/19)/(20/1)

(19/20)/(1/2)

(20/1)/(2/3)

Thế hệ

thứ 3

(1/2)/(3/4)


(5/6)/(7/8)

(2/3)/( 3/4)


(6/7)/(8/9)

(3/4)/(5/6)


(7/8)/(9/10)

…….

(18/19)/(20/1)


(2/3)/(4/5)

(19/20)/(1/2)


(3/4)/(5/6)

(20/1)/(2/3)


(4/5)/(6/7)

0 Nhận xét