Mức thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Đông Tảo

 Mức thu nhận và hiệu quả sử dụng thức ăn của gà Đông Tảo

Tuần tuổi

Thu nhận thức ăn (g/con/ngày)

Hiệu quả sử dụng thức ăn (kgTĂ/ kgTT)

1

7,21 

2,30 

2

12,55 

2,51  

3

20,78 

2,72 

4

29,27 

2,63 

5

33,22 

2,54 

6

43,90 

2,89 

7

48,25 

2,75 

8

50,30 

2,84 

9

55,44 

2,90 

10

62,56 

3,00 

11

65,34 

3,18 

12

68,89 

3,48 

13

70,83

3,77 

14

74,25 

4,25 

15

78,57 

4,79 

16

80,36 

4,96 

17

85,34 

5,88 

18

86,30 

6,26 

19

86,49 

6,49 

20

87,16 

6,98 

21

88,69 

7,66 

22

90,87 

8,25 

23

143,86

5,12 

24

146,72 

5,33 

Trung bình

104,76 

4,38

0 Nhận xét

Mới nhất